Berhasilkah Falsafah Pendidikan Moden Berasaskan Empiricisme Dalam Pembinaan Tamadun Manusia

Posted by Institut Pemikiran dan Pendidikan Islam Nasional (IPPIN)


Pendahuluan

Membuka lipatan perbincangan falsafah pendidikan dengan fahaman empiricisme adalah bersifat tergantung. Maka pelbagai persoalan akan bermain difikiran antaranya apakah itu empiricisme itu sendiri? Apakah kaitan empircisme dengan falsafah moden? Bagaimana fahaman empiricisme ini memainkan peranan dalam falsafah? Siapakah yang terlibat dalam membincangkan fahaman empiricisme dan pelbagai persoalan lain yang terbit daripada rantaian persoalan yang telah dinyatakan malah kadangkala tidak terjawab dan tidak habis untuk diperbincangkan. Inilah yang dikatakan falsafah lari dari kejahilan, berdiri di atas kebenaran dan menyingkap tabir kebatilan yang menutup kelemahan fikiran. Oleh itu melalui persoalan dan perbincangan menggunakan pendekatan falsafah dapat meringkaskan pemikiran manusia yang berusaha memahami hakikat sebenar alam. ( Mohd Yusoff)

Perbincangan falsafah yang dianggap sukar difahami dan selalu terkeluar dari lapangan kehidupan. Sebenarnya falsafah hanya berlegar dalam lingkungan kehidupan seharian manusia itu sendiri.(Mohd Yusoff) Dalam memahami dengan lebih lanjut perbincangan mengapakah empiricisme tergolong di dalam mazhab falsafah moden lebih baik kiranya kita meneliti sedikit aliran dari mana timbulnya fahaman empiricisme itu sendiri. Apabila kita membincangkan soal-soal falsafah kita akan membincangkan tentang cabang-cabang falsafah. Falsafah mempunyai empat cabang iaitu metafizik, logik, aksiologi dan epistemologi. Di dalam epistemologi kita akan melontarkan idea tentang teori ilmu, skop ilmu, sumber-sumber ilmu dan banyak lagi. Intuitif, rasional/logik, autoriti dan wahyu adalah sumber-sumber dalam mendapatkan ilmu. Sumber ilmu berteraskan wahyu mencipta kepercayaan agama. Kepercayaan agama juga ada yang tidak berteraskan wahyu yang di panggil agama tak samawi. Dalam membina kepercayaan yang berteraskan akal fikiran manusia ini (agama tak samawi) maka berlakulah perbezaan pendapat, tafsiran dan pengertian dalam sesuatu perkara dalam kehidupan. Ini kerana setiap manusia yang melakukan ta’kulan, refleksi, persepsi, interprestasi dan melalui pengalaman yang berbeza lantas mempunyai cetusan minda tersendiri yang kadangkala menjangkaui akal fikiran. Oleh itu terbentuklah fahaman-fahaman rationalist dan empiricisme.( Abdul Rahman Md Aroff )

Definisi Empiricisme


Maksud empiricisme ini boleh didefinisikan dalam dua skop perbincangan supaya lebih jelas dan lebih mudah untuk difahami. Definisi pertama adalah terus daripada sudut bahasanya iaitu empiricisme ini adalah daripada perkataan empeiri (bahasa Greek) dan experimental (bahasa latin) dan juga dari bahasa Inggeris experience iaitu bermaksud pengalaman. Definisi kedua adalah dari sudut istilah iaitu empiricisme ini secara aplikasinya adalah sifat pemikiran yang menekankan aspek pengalaman pancaindera dalam memperoleh dan mendapatkan ilmu pengetahuan.( Mohd Yusoff )

Secara analoginya perolehan ilmu pengetahuan elektrik pada awalnya adalah melalui pengamatan pengalaman pancaindera. Secara mudahnya kita melihat melalui mata (pancaindera) kipas berpusing di siling rumah. Apabila dikatakan kipas itu bergerak kerana adanya tenaga elektrik maka setiap orang yang melihat akan setuju dengan yakinnya. Walaupun pada hakikatnya orang yang melihat tidak pernah melihat pergerakan tenaga elektrik di dalam kabel yang disambung.Bagaimana ilmu elektrik ini dapat diterima terutama kepada ahli empericisme? Bagaimana elektrik boleh diiktiraf sebagai ilmu pengetahuan? Untuk menjawab persoalan ini ahli empericisme perlu berfikiran saintifik untuk membuktikan wujudnya elektrik pada kipas itu. Melalui eksperimen dan uji kaji maka terbukti terdapatnya pengaliran tenaga elektrik. Melalui bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi oleh bukti yang lain maka ahli empiricisme ini membuat kesimpulan wujudnya pengaliran tenaga elektrik pada kipas tersebut kerana kenyataan itu dibuktikan berdasarkan pemerhatian pancaindera kipas itu berpusing bukan atas dasar melihat pergerakan pengaliran tenaga elektrik itu melalui pancaindera. Penerimaan teori ini secara eksperimental menyebabkan lahirnya teori baru yang dikembangkan berdasarkan teori asal. Maka wujudlah teknologi baru contohnya teknologi mekatronik, semikonduktor, elektronik dan sebagainya. Perkembangan ilmu ini meledakkan satu revolusi baru pada zaman moden yang dipelopori oleh negara-negara barat.

Untuk mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan ahli empiricisme telah menggariskan beberapa metod untuk menguji sesuatu ilmu itu secara saintifik. Metod pertama dimulai dengan satu persoalan baru atau isu-isu baru ataupun satu masalah baru. Kemudian proses pengumpulan matlumat berkaitan dengan masalah,isu dan persoalan yang dikemukakan. Selepas mendapat maklumat yang secukupnya bolehlah mencadangkan jawapan yang dipanggil membuat inferens ataupun hipotesis. Untuk membuktikan hipotesis itu maka perlulah dilakukan uji kaji ataupun eksperimen untuk menguji kebenaran inferens ataupun hipotesis tadi. Setelah dibuktikan benar maka eksperimen tadi keluar dengan satu kesimpulan yang membentuk teori, hukum ataupun prinsip. Jika tidak terbukti benar maka eksperimen akan diulangi sehingga mendapat bukti yang tidak dapat dinafikan untuk mengeluarkan sesuatu teori ilmu baru.(Philo@Sopia)

Selain itu tiga ciri utama pemikiran saintifik dan kritikal telah digariskan. Pertama ialah empiricisme iaitu apa yang di buktikan oleh lima pancaindera dengan realiti alam (natural evident). Kedua, rationalisme iaitu pemikiran logik yang tidak dipengaruhi oleh emosi dan perasaan. Contohnya jika x = 2 maka x2 = 4 adalah diterima bukan berdasarkan emosi dan perasaan tetapi terbina berdasarkan logik akal semata-mata. Akhir sekali adalah sifat yang sentiasa meragui dan perlu pembaharuan kepada satu-satu pendapat atau teori. Meneliti sifat ini menyebabkan berlakunya perkembangan idea dan penemuan teori baru ketika berlangsungnya pembuktian yang lebih logik dan rasional berdasarkan bukti yang lebih jelas nyata. Cara pemikiran hari ini dipanggil skepticisme. Jadi melalui panduan ini berlakunya aliran pemikiran baru yang tidak lagi bersandarkan agama Kristian dan gereja yang sering menyeleweng dan menyekat kebebasan berfikir.(Philo@Sophia)

Berbalik kepada perbincangan ciri-ciri fahaman dan bidang perbincangan aliran empiricisme ialah membincang, mengkaji tentang sains tulen dan sains sosial untuk menghasilkan kajian fenomena semula jadi. Kajian dilakukan adalah bersifat “Posteriori” iaitu kebenaran wujud setelah sesuatu telah dibuktikan. Namun diingatkan kajian yang dibuat juga bersifat “Contigent” yang bermaksud ilmu yang ditemui adalah bersifat tidak mutlak kerana sesuatu ilmu itu hanya akan diterima selagi tidak wujudnya bukti yang baru yang boleh memansuhkan bukti yang lama. Proses pembuktian ilmu melalui kaedah saintifik ini disebut proses “induktif”. Kajian saintifik digabungkan dengan cara pemikiran yang kritikal menyebabkan aliran yang berkefahaman empiricisme tidak mudah membuat kesimpulan, mengeluarkan teori, mengesahkan sesuatu ilmu pengetahuan yang baru ditemui. Ciri-ciri diatas ada pada setiap tokoh empiricisme antaranya Aristotle. Aristotle juga pernah menegaskan ;

“State that the core empiricist tenet that human knowledge of reality is grounded insense experience”, Aristotle

Ini bermaksud dia menegaskan prinsip utama setiap ahli empiricisme perlulah melihat ilmu pengetahuan itu melalui asas pengalaman pancaindera. Oleh hal yang demikian prinsip ini adalah bertentangan dengan prinsip menerimaan ilmu sebelum falsafah moden.(Wikipedia)

Falsafah Moden


Menyelusuri perkembangan kemunculan falsafah moden terdapat beberapa faktor yang mendorong perubahan sikap dan cara berfikir golongan intelektual barat pada ketika itu. Faktor pertama ialah kejatuhan kekuasaan gereja iaitu menjurus kepada kegagalan ahli-ahli falsafah skolalistik (falsafah Kristian) memberi jawapan secara intelektual terhadap masalah keagamaan dan penerangan isu-isu agama biasanya tidak rasional dan berlawanan dengan tabie pemikiran manusia. Kemunculan kekuasaan dan pengaruh sains adalah merupakan faktor yang kedua. Ilmu sains merupakan cetusan yang sangat berkesan dan mendapat tempat dalam kalangan intelektual barat.Ini kerana keberkesanan, sifat praktikalitinya, penghayatan kebenaran secara nampak (pancaindera), dan menggunakan metod-metod saintifik untuk menggalakkan aktiviti berfikir dan menyelidik. Ini amat bertentangan dengan amalan agama yang bersifat dogmatik tanpa soal dan mengongkong pemikiran kritis. Faktor ketiga ialah lahirnya semangat reflektif iaitu kecenderungan untuk mempraktikkan kebolehan fikiran dan pengamatan pancaindera. Mereka mengamati diri mereka dan alam sekitar mencari kebenaran secara bebas dan rasional tanpa ada unsur pahala dan dosa. ( Mohd Yusoff )

Falsafah moden secara amnya dibentuk melalui keyakinan yang tinggi terhadap kemampuan manusia. Lantaran itu falsafah moden mengembangkan isu metod falsafah, pembentukan sistem dan kemanusiaan. Melalui ini juga falsafah moden menekankan kepada persoalan akal dan pancaindera dalam membicarakan had ilmu pengetahuan, asal usul ilmu pengetahuan dan kesahihan ilmu pengetahuan. ( Abdul Rahman )

Kesimpulan

Oleh hal yang demikian jelas menunjukkan pertindihan dan pertembungan atau “overlapping” di antara hasil perbincangan empiricisme dan falsafah moden. Tuntas menjawab persoalan utama yang dikemukakan iaitu mengapakah empiricisme tergolong dalam mazhab falsafah moden. Aliran mazhab empiricisme dan falsafah moden sebenarnya saling bergantungan antara satu sama lain dan juga saling lengkap- melengkapi dalam ruang perbincangan falsafah. Secara amnya mazhab empiricisme tidak mudah membuat kesimpulan selagi tidak dibuktikan secara saintifik. Pembuktian secara saintifik secara tidak langsung meningkatkan keyakinan diri dalam mengembangkan potensi seseorang mencipta ilmu pengetahuan seterusnya memenuhi keperluan asas pembentukan falsafah moden itu sendiri. ( Philo@Sofia ) Oleh itu, berasaskan prinsip-prinsip asas empiricisme berlaku penolakan fahaman tradisional secara tidak sengaja atau sengaja kerana sifat yang seringkali bercanggah. Antaranya sifat fahaman yang kekal tidak berubah, perlu menerima tanpa meragui, amalan atau paradigma yang mengongkong contohnya konsep ‘dosa warisan asal’ dan menekankan kepercayaan keimanan melebihi ta’kulan seseorang yang berfikiran falsafah. ( Abdul Rahman)

Namun diingatkan pembuktian secara saintifik tidak membuktikan kebenaran secara mutlak. Sifatnya sentiasa berubah-ubah mengikut perkembangan pemikiran manusia dan keikhlasan pencari hikmah. Pemikiran manusia terbatas kepada kemampuan pancainderanya. Oleh itu mazhab empiricisme merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan tetapi bukan secara total. Pengunaan akal semata-mata sudah tentu gagal menerokai hikmah.

“ Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah, atau yang mendustakan ayat-ayatNya? Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak beruntung.” Surah Al-An’am ayat 21.

Justeru secara peribadinya saya berpendapat akal perlu dipandu oleh Al-Quran dan As-Sunnah supaya penerokaan hikmah dalam sesuatu bidang ilmu itu lebih bersifat mutlak dengan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunah tidak lagi disangkal oleh mana-mana hujah manusia.

Sungguh, ( Al-Quran ) itu benar-banar firman pemisah (antara yang hak dan yang batil )”, Surah At-Tariq ayat 13.

Lagi penerokaan hikmah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah mendekatkan diri kepada Pencipta Yang Esa secara mudahnya adalah sambungan analogi kewujudan ilmu elektrik di mana keyakinan wujudnya elektrik adalah lebih dari seratus-peratus apabila kipas berpusing. Maka tidak salah untuk kita berfikir secara metafizik, mengakui dan meyakini melebihi seratus-peratus malah berganda-ganda tentang kewujudan Pencipta Yang ESA dengan melihat, merasa dan mendengar melalui pancaindera bukti kekuasaan-NYA yang menciptakan alam yang indah ini dengan makhluk-makhluk, baik yang bernyawa mahupun tidak dan paling teristimewa ialah penciptaan manusia yang sempurna dengan pengurniaan akal fikiran. Yakinlah kepada-NYA melebihi kita yakin kepada kewujudan elektrik walaupun kita tidak dapat melihat secara realiti, cukup dengan bukti hikmah penciptaan-NYA dari sekecil-kecil penciptaan lalat.

FATANAH BT DERAMAN
BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN - MATEMATIK
PERSATUAN MAHASISWA ISLAM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PMIUPM)

Artikel ini : 

4 Komentar

 1. baihaqi Said,

  salam, penulisan yang berat..
  saudari fatanah bt deraman tak de blog ke? ingat nak baca lagi artikel2 yg ditulis.. =)

  Ditulis oleh

   
 2. Baru buat, buta teknologi sket2
  profadvc.blogspot.com

  Ditulis oleh

   
 3. Anonymous Said,

  saya berminat dgn cara penulisan prof fatanah. bijaksana dan berdalil

  Ditulis oleh

   
 4. Anonymous Said,

  Salam prof, penghujahan yg baik.
  Ada tak penulisan khusus mengenai 'a posteriori' tentang kewujudan tuhan?

  Ditulis oleh

   

Post a Comment

Pengenalan

Adalah satu usaha GAMIS dalam menjadikan Pendidikan Islam diangkat sebagai peneraju utama untuk menjayakan matlamat sistem pendidikan negara iaitu ke arah pembentukan masyarakat baik dari aspek keintelektualan, moral, fizikal dan lain-lain oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi.

Objektif IPPIN

1) Menilai semula keberkesanan sistem pendidikan Islam yang diamalkan dalam negara. Tujuan untuk menilai pendidikan Islam dalam negara adalah untuk menjadikan pendidikan Islam sebagai tunjang pendidikan. Selain itu, pendidikan Islam juga sudah lama tidak disemak semula melainkan hanya menjalankan wacana tahunan sahaja.

2) Membetulkan pandang alam (world-view) mengenai pendidikan Islam yang sebenar.

3) Membentuk satu resolusi bertindak ke arah pentajdidan sistem pendidikan Islam di negara.

Organisasi Ippin

AHLI MAJLIS TERTINGGI

PENGERUSI :
-Muhammad Naqiuddin bin Mohd Said

TIMB. PENGERUSI :
-Shahrizul Ayuni bt. Zulkiply

SETIAUSAHA :
-Wan Nur Shuhada bt. Wan Hasan

TIMB. SETIAUSAHA :
-Masyitoh bt. Yaacob

BENDAHARI :
-Najlaa Shazana bt. Mohamad

TIMB. BENDAHARI :
-Muhammad bin Ab. Razak


BIRO BERTINDAK

BIRO R&D (KAJIAN)
-Ahmad Saifuddin bin Amran
-Syuja’ati Ilmi

BIRO PENERANGAN DAN PENERBITAN
-Mohd Yusof Hadhari b. Saidon
-Nurhaslin bt. Zaharudin

BIRO PERHUBUNGAN DAN KORPORAT
-Mohammad Za’im Mustapha

BIRO LATIHAN DAN PROGRAM
-Marwan Bukhari
-Nurul Hayati bt. Abd Latif

BIRO ANTARABANGSA
-Abd Rauf Baharuddin
-Nur Suhaila bt. Zulkifli

ShoutMix chat widget